Vedtekter for Senja Turlag

§ 1  Navn og formål      
Lagets navn er Senja Turlag. 

Senja Turlag skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv.

§ 2  Organisasjonsform
Senja turlag er tilsluttet Troms Turlag.  
Ledere, eller andre med fullmakt fra styret, har rett til å delta på lagenes styremøter og årsmøter der det behandles saker av felles interesse.
Referat fra styremøter utveksles.
Forholdet mellom Senja Turlag og Troms turlag er regulert gjennom en egen avtale.  Denne avtalen kan kun sies opp etter vedtak med 3/4 flertall på årsmøte.

§ 3  Medlemsskap       
DNT / Troms Turlags regler for medlemsskap gjelder (Endret årsmøte 2016).  Kontingenten fastsettes av Senja Turlags styre i samarbeid med Troms Turlags styre.
Følgende er medlemmer:
 • Medlemmer i DNT bosatt i Lenvik og Senjakommunene
 • Medlemmer i DNT bosatt utenfor Senja Turlags distrikt og som etter eget ønske vil være medlem i Senja Turlag

Årsbetalende medlemmer:

 • Hovedmedlem
 • Husstandsmedlemmer
 • Ungdomsmedlemmer (15 t.o.m. 25 år)
 • Honnørmedlemmer (fra fylte 67 år)
 • Gratis medlemmer
 • Livsvarige medlemmer
 • Æresmedlem, jfr. § 10.
 Medlemsskap er gyldig når kontingenten er betalt.

§ 4  Ekskludering
Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte skader Senja Turlag.
 Vedkommende kan påanke utelukkelsen til årsmøtet.

§ 5  Styret
Senja Turlag ledes av et styre på 5 medlemmer.   Styremedlemmene velges direkte til en styrefunksjon.  
Styrets medlemmer er:
 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem
 • Vararepresentanter

Styremøter avholdes når leder fastsetter det eller når  minst 3 styremedlemmer krever det.  Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede.
Vedtak blir gjort med allminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.  Når et varamedlem rykker inn i styret som fast medlem, tjenestegjør han / hun i den gjenværende tid av det fratrådte medlems tjenestetid.

Styret kan vedta at varamedlemmene innkalles eller inviteres til styremøter selv om det ikke er meldt forfall for ordinære medlemmer.

Valgte / oppnevnte ledere / medlemmer i Senja Turlags utvalg / komiteer har møte- og talerett, men ikke stemmerett i styret, i saker som gjelder utvalget / komiteen.


§ 6 Utvalg

Årsmøtet og styret kan oppnevne utvalg og utsendinger.

§ 7  Regnskap
Senja Turlags regnskap følger kalenderåret, og skal revideres av 2 revisorer som er valgt av årsmøtet.

§ 8  Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. februar.  

Årsmøtet innkalles av styret med 14 dagers varsel på lagets hjemmeside og i sosiale media (endret på årsmøtet 2019)Medlemmer kan sende inn forslag om saker som gjelder Senja Turlag seinest 10 dager før årsmøtet. 
Vedtektsendring kan bare behandles av ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Det skal føres protokoll fra årsmøte.
På årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge ordstyrer og referent
 3. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmelding fra siste kalenderår
 5. Behandle revidert regnskap fra siste kalenderår
 6. Behandle  innkomne forslag
 7. Vedta styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
 8. Valg av:
  1. Styret
   • Leder
   • Nestleder
   • Sekretær
   • Kasserer
   • 1 styremedlem
   • 2 varamedlemmer
  2. Revisorer
   • 2 revisorer
   • 1 vararevisor
  3. Valgkomié på 3 medlemmer
   • Leder
   • 2 medlemmer
  4. Turutvalg på 3 medlemmer
   • Leder
   • 2 medlemmer
  5. Barnas Turlags styre på 3 medlemmer
   • Leder
   • 2 medlemmer
  6. Merkeutvalg på 3 medlemmer
   • Leder
   • 2 medlemmer

Styret:

Leder og 2 styremedlemmer, derav sekretær velges for 2 år i partallsår.  Nestleder og ett styremedlem (kasserer) velges for 2 år i oddetallsår.  Varamedlemmer for 1 år.

Valg skal skje skriftlig dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat.  Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Andre saker avgjøres ved allminnelig flertall unntatt i saker som er nevnt i §§ 2, 8 og 11.  Ved stemmelikhet avgjør leders dobbelstemme.
Stemmerett har alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent.

Utvalgene:

Leder velges for 2 år i oddetallsår.  Medlemmer for 2 år i partallsår.

Revisorer:

2 revisorer velges for 2 år i partallsår.  Vararevisor velges hvert år.

Barnas turlags styre:

Rekrutterer selv leder og medlemmer til styret.  Styrets leder rapporterer til Senja turlags leder innen utgangen av januar.

§ 9  Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig eller dersom det blir krevd av minst 10% av medlemmene. Samme innkallingsfrist og avstemmingsregler som for ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som fremgår i innkallingen. 

§ 10  Æresmedlemmer
Personer som har tjent Senja Turlag helt spesielt  kan etter styrets forslag oppnevnes som æresmedlemmer av årsmøtet, og beholde fritt medlemsskap livet ut.

§ 11  Oppløsning
Oppløsning av Senja Turlag behandles på ordinært årsmøte og deretter på et påfølgende ekstraordinært årsmøte tidligst en måned senere.  Oppløstning vedtas med 2/3 flertall på møtene.  Hvis oppløsning blir vedtatt, overdras Senja Turlags midler til Troms Turlag.

§ 12  Ikrafttreden
Disse vedtektene er vedtatt på Senja Turlags årsmøte den 28. januar 1994, og gjelder fra samme dato.

(Tekst i kursiv skrift gjelder endringer i vedtekter som ble vedtatt i årsmøtet for 2019.  Tekst som er strøket, vil ikke fremgå av endringene ovenfor)